Accés

Perfil d'accès dels estudiants

  • Titulacions universitàries oficials de Grau en Psicologia, Medicina, Biomedicina, Neurociències o titulacions equivalents al EEES o en algún altre context internacional.
  • Altres titulacions universitàries de llicenciatura, grau o diplomatura en l'àmbit de les Ciències de la Salut* (Infermeria, Fisioteràpia,...)
  • Altres titulacions universitàries de llicenciatura, grau o diplomatura alienes a l'àmbit de las Ciències de la Salut* (Biologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Logopèdia, Educació Social,...)
  • Titulats i professionals vinculats a l'àmbit sanitari.

*Nota: Està previst que matèries que pertanyen als estudis de Grau en Psicologia de la Universitat de Lleida puguin tenir la consideració de “complements formatius” per l'alumnat que vagi a cursar el Màster en Neuropsicologia i que necessitin completar prèviament la seva formació en aquesta especialització.

Criteris d'admissió

Com només s'ofereixen 30 places disponibles, quan la demanda superi el nombre de sol·liicitants, s'establirà una priorització entre els sol·licitants que cumpleixin els requisits d'accès amb els següents criteris:

  1. Expedient acadèmic, fins a 4 punts: aprobat (1p), notable (2p), excel·lent (3p), matrícula d'honor (4p).
  2. Formació específica en l'àmbit sanitari (excepte la requerida per accedir), fins a 2 punts: estudis de postgrau vinculats a Ciències de la Salut de més de 30 ECTS (2p); estudis de postgrau vinculats a Ciències de la Salut de fins a 30 ECTS (1p); estudis de postgrau vinculats a Ciències Socials de més de 30 ECTS (0,5p). Experiència professional i/o laboral relacionada amb els continguts del Màster acreditada, fins a 2 punts: entre 1 i 3 anys (1p), més de 3 anys (2p).
  3. Coneixements d'idiomes extrangers a nivell B2 o superior: fins a 1 punt.
  4. Altres mèrits (publicacions, col·laboracions docents,…) fins a 1 punt.

Els estudiants han d'aportar documentació acreditativa de tots els mèrits enviats en format electrònic (.pdf).

Neuropsicologia i que necessitin completar prèviament la seva formació en aquesta especialització.