Normativa de la titulació

ECTS

6 ECTS

Matèries

  • Pràctiques Externes (6 ECTS, C1-S2)

Documentació

Informació

Les pràctiques externes son de caràcter obligatori i s'imparteixen al segon semestre constant de 6 ECTS. Els estudiants desenvoluparan les pràctiques en centres o serveis sanitaris, tant públics com privats, on està àmpliament reconeguda la funció de l'especialista en neuropsicologia, com hospitals, associacions, fundacions i residències. En aquests centres, els estudiants realitzaran activitats similars a les que després hauran de realitzar professionalment com a neuropsicòlegs.

Un dels punts forts de la proposta del Màster en Neuropsicologia de la Universitat de Lleida és el poder garantir que les pràctiques externes dels estudiants del màster es realitzaran en centres sanitaris de reconegut prestigi, vinculats directament amb la universitat, amb acreditació com a centre sanitari, amb experiència en formació i docència MIR, PIR i EIR, així com d'altres centres clau per al desenvolupament assistencial, tant sanitari com social, de la província de Lleida. Com el màster és de caràcter semipresencial i existeix la possibilitat de que es matriculi alumnat de fora de la província de Lleida, el coordinador del màster, juntament amb l'equip de deganat, treballaran per assegurar les pràctiques externes al seu lloc d'orígen de cada estudiant realizant els convenis necessaris per a tal efecte.

Respecte al desenvolupament de les activitats formatives, la part presencial als centres de pràctiques serà de 120 hores, durant les quals l'alumne haurà de participar activament en les intervencions realitzades al centre. De forma no presencial, l'alumne disposarà de 20 hores per a la preparació de la memòria de pràctiques. L'alumne també tindrà 10 hores de tutories obligatòries virtuals amb el/la tutor/a acadèmic/a on es treballaran diferents casos vistos durant les pràctiques (10 hores de treball autònom), a més de resoldre dubtes sobre l'elaboració de l'informe de pràctiques i d'altres situacions que siguin significatives. Totes les evidències formatives quedaran recollides en un informe/memòria de l'estudiant, que inclourà les evidències pactades amb els corresponents tutors.

L'avaluació de les Pràctiques Externes consistirà en tres tipus d'evidències obligatòries:

  • Informe/memòria de l'estudiant on es recollirà les informacions més rellevants i d'interès per a valorar el nivell d'obtenció de les competències, així com de la revisió i implementació del pla de pràctiques proposat pel centre colaborador, la universitat i l'estudiant.
  • Assistència i participació en les tutories individualitzades i dels estudis de casos organitzats per a la profundització en les Pràctiques Externes.
  • Valoració del/de la tutor/a de centre sobre l'actitut de l'estudiant, implementació de les tasques proposades, implicació al centre de pràctiques i relació amb tots els agents relacionats amb la seva professió.