Objectius i competències

Objectiu

L'objectiu general del Màster en Neuropsicologia és conèixer les relacions entre l'organització cerebral i el comportament humà en el seu sentit més ampli. En aquest sentit, es proporcionaran els coneixements necessaris per a aprofundir en l'estudi tant de la localització de les funcions cerebrals bàsiques com complexes, que impliquen la interacció de diferents àrees/regions/circuits cerebrals, com els mecanismes neurofisiològics subjacents als processos cognitius, motivacionals i a les accions que desencadenen.

Competències bàsiques

 • CB01 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB02 Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextes més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB03 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrentarse a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB04 Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons que les sustentin– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB05 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Competències generals

 • CG1 Cercar, analitzar i utilitzar informació actualitzada sobre els avenços en neuropsicologia mitjançant la literatura científica, mostrant un pensament crític adient.
 • CG2 Formular hipòtesis de treball en investigació i en la pràctica clínica en l'àmbit de la neuropsicologia aplicant el mètode científic.
 • CG3 Aplicar els fonaments ètics i deontològics en la pràctica professional de la neuropsicologia.
 • CG4 Mostrar habilitats de cooperació i d'actuació amb la resta de professionals, així com actituts de treball interdisciplinar.
 • CG5 Elaborar comunicacions orals i escrites, tant científiques com clíniques i divulgatives, adaptades a contextes específics sobre temes relacionats amb la neuropsicologia.
 • CG6 Capacitat per a escollir la millor opció per a actuar depenent de cada cas, seguint un procés sistemàtic fonamentat científicament i fent-se responsable de les conseqüències de les decisions típiques de la pràctica professional de la neuropsicologia.

Competències específiques

 • CE1 Demostrar un coneixement teòric profund del funcionament del cervell i de les bases de la neuropsicologia.
 • CE2 Elaborar un pla d'exploració neuropsicològica adequat per aconseguir un diagnòstic y pronòstic correcte basat en l'evidència.
 • CE3 Efectuar una exploració completa de tipus neuropsicològics adaptada a la tipologia del pacient segons la seva edat i altres característiques rellevants.
 • CE4 Diseñar, aplicar y evaluar investigaciones propias del ámbito de la neuropsicología.
 • CE5 Dissenyar, aplicar i avaluar plans integrals de rehabilitació neuropsicològica adaptats a les característiques dels pacients.
 • CE6 Utilitzar correctament les tecnologies adients per a la correcta exploració, estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • CE7 Identificar els fonaments i coneixements bàsics d'altres professions de la salut directament relacionades a l'àmbit de la neuropsicologia.