Treball de Fi de Màster

El treball final de màster (TFM) té com a objectiu enfrentar a l'estudiant amb un cas pràctic d'investigació, avaluació i/o intervenció que guardi relació amb les activitats desenvolupades amb la resta de mòduls cursats durant el màster. El TFM haurà d'estar relacionat amb qualsevol de les temàtiques tractades en les diferents matèries del màster o amb les línies d'investigació del professorat. El treball podrà incloure una part empírica i/o experimental, el disseny o proposta d'una metodologia d'avaluació innovadora, el disseny d'un protocol o proposta d'intervenció, o una revisió sistemàtica/metaanàlisis segons els estàndards internacionals. Amb el TFM es preten que l'estudiant demostri les competències adquirides durant els estudis. Per tant, inclourà tasques de cerca y revisió bibliogràfica, anàlisis crític, sistematització i integració d'informació, elaboració de disseny original d'investigació, redacció i presentació oral i escrita.

Per adjudicar els TFM als supervisors i tutors, es tindrà en compte tant les propostes dels propis estudiants dom les línies de treball oferides pel professorat. El TFM constarà amb un supervisor de continguts que realitzarà el seu seguiment mitjançant tutories.

La docència presencial es realitzarà en sessions de tutoria (individual i grupal), i a través de seminaris en grups reduïts per aprofitar els beneficis que aporta l'aprenentatge cooperatiu. Finalment, es realitzarà la presentació i defensa dels treballs en un esdeveniment preparat per aquesta finalitat.